Verida Teknik Raporu: Kimliğinize Sahip Olmanın Web3 Çözümü.

Web2'de neden veri egemenliği sağlanamıyor?

Kullanım durumları

Verida Ağının Tanıtımı

Verida Kasası

--

--

be humble

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store