Verida Erken Benimseyenler Programının Duyurulması

Erken Benimseyen Programı nedir?

  • Gereksinim toplama ve çözüm mimarisi
  • Uygulama desteği
  • Verida entegrasyonları için test ve destek
  • Verida ana ağına öncelikli erişim
  • Erişimin ilk 3 ayı için Verida Jetonları için uygun

Katılımcıların ne yapması gerekiyor?

  • Uygulamaları Verida ağında dağıtmak veya Verida protokolüne açık kaynak kodu katkıda bulunmak için zaman, çaba ve kaynak ayırma.
  • Verida Network özellik ve işlevsellik önceliklendirmesine rehberlik etmek için geri bildirim ve kullanıcı/müşteri bakış açısı sağlamak.
  • Her iki tarafın çabalarına olumlu ışık tutacak projelerin ortak pazarlaması ve tanıtımı.

Başlarken

--

--

be humble

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store